S2_ Alison – Gothenburg Presentation 20 06 22 v2.pptx